Kuluttaja-asiakkaiden sopimusehdot

Tältä sivulta löydät ajantasaiset Nordic Green Energyn yksilölliset sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille, joita sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden sähkösopimuksiin. Lisäksi noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME). Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat käytännöt löydät helposti täältä.

1. Tämä sähkönmyyntisopimus on laadittu Asiakkaan ja sähkömyyjä Nordic Green Energyn, jäljempänä NGE, välillä. Asiakkaan ja NGE:n välinen sopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston, valitun tuotteen esitteen ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME), jotka löytyvät osoitteesta www.nordicgreen.fi/sme/, sekä muita sähkönmyyntiä sääteleviä lakeja ja viranomaismääräyksiä.

2. Nordic Green Energyllä on oikeus sopimusta tehtäessä sekä sopimuksen voimassa ollessa tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita tai Asiakkaalla ilmenee sopimuksen voimassa ollessa maksuhäiriöitä, voi NGE olla aloittamatta sähkönmyyntiä tai edellyttää Asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi. Mikäli Asiakas ei maksa vakuutta tai ennakkomaksua määräpäivään mennessä, on NGE:llä oikeus olla aloittamatta sähkönmyyntiä sekä katkaista jo aloitettu sähkönmyynti määräpäivän umpeuduttua.

3. Sähkönmyynti Asiakkaalle aloitetaan Asiakkaan sopimuksen teon yhteydessä ilmoittamasta päivästä tai viimeistään toimitusvahvistuksessa ilmoitettuna päivänä. Mikäli Asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sähkönmyynnin aloituksen sopimusvahvistuksessa määriteltynä päivänä, NGE aloittaa sähkönmyynnin sopimuksen päättymisen jälkeen edellyttäen, että Asiakkaan voimassa oleva sopimus päättyy kolmen kuukauden sisällä sopimuksen käsittelypäivästä. Mikäli Asiakkaan kanssa on sovittu, että sähkönmyyntisopimus on määräaikainen, ei sähkönmyyntisopimus ole päätettävissä ennen sovitun määräajan päättymistä. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 14 vuorokauden irtisanomisajalla kulloinkin voimassa olevin ehdoin, jotka NGE ilmoittaa viimeistään 1 kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen umpeutumista. Muuton yhteydessä Asiakkaalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus tai siirtää se uuteen asuntoon. Siirtämisen edellytyksenä on, että Asiakas toimittaa NGE:lle tiedon ulosmuuttopäivästä. Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta ei siirretä uuteen asuntoon sellaisenaan, vaan Asiakkaalle tehdään uusi sopimus. Mikäli sähkönmyynnin aloituspäivä halutaan aikaistaa, tulee tästä toimittaa tietoa Nordic Green Energyn asiakaspalvelulle kohtuullisessa ajassa. Muutospyyntö tulee toimittaa joko puhelimitse 06 357 7750 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@nordicgreen.fi

4. Hintoihin sisältyvät sopimuksentekohetkellä voimassa olevat viranomaisten tai vastaavien sähkön myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut. NGE:llä on oikeus siirtää verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen (esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin maksut) muutosten vaikutus sähkön hintoihin niiden voimaantulosta lukien. NGE ilmoittaa Asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.

5. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkkoyhtiön ilmoittamia kulutuslukemia (tuntimittaus- tai mittarilukemalaskutus) tai verkkoyhtiön ilmoittamaa vuosikulutusarviota jaettuna laskutuskuukausille (arviolaskutus). Tuntimitatuissa kohteissa päiväaika on sähkönkulutusta kello 07-22 välisenä aikana ja yöaika sähkönkulutusta kello 22-07 välisenä aikana. Tyyppikäyrämitatuissa aikasähkö- ja kausisähkökohteissa noudatamme paikallisen verkkoyhtiön aikajaotusta. Mikäli kertynyt lasku on alle NGE:n määrittelemän minimirajan, tullaan summa siirtämään seuraavan kuukauden laskutukseen. Kulloinkin voimassa olevat laskutuksen minimirajat löytyvät NGE:n internetsivuilla osoitteessa www.nordicgreen.fi. Sähkön siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut laskuttaa paikallinen verkkoyhtiö. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.

6. Tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja asiakasviestintä toteutetaan NGE:n toimesta joko kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Asiakas vastaa kyseisten yhteystietojen ajantasaisuudesta.

7. Muut palvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti, joka on nähtävissä NGE:n internetsivuilla osoitteessa www.nordicgreen.fi.

8. Asiakkaalla on oikeus perua tämä sopimus Kuluttajasuojalain mukaisesti 14 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä NGE:lle. Pääsääntöisesti NGE aloittaa sähkönmyynnin vasta Asiakkaan peruutusajan umpeuduttua; mikäli sähkönmyynti on aloitettu ennen peruutusajan umpeutumista, on se tehty Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä. Sopimus katsotaan tehdyksi ehtojen mukaisesti, mikäli Asiakas ei ole kolmen viikon sisällä sopimusvahvistuksen lähettämisestä ilmoittanut NGE:lle, ettei hän pidä sopimusvahvistusta sopimusta vastaavana. Sopimuksen tekemisen ja Asiakkaan tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelletaan vahvistuksen mukaisia sopimusehtoja, jollei muuta näytetä sovitun.

9. Sopimus ei sido Asiakasta eikä myyjää, mikäli Asiakas ei ole hyväksynyt tarjousta kirjallisen vahvistuksen kautta vahvistusmenettelyssä mainitun määräajan puitteissa, kun kyseessä on puhelin- ja ständimyynti.

 

Kuluttaja-asiakkaiden sopimuksiin sovelletaan aina suomalaista lainsäädäntöä, yksilöllisiä sopimusehtoja ja lisäksi Nordic Green Energy noudattaa Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME). Muistathan, että kuluttajana sinua turvaa aina kuluttajasuojanlaki. Esimerkiksi, jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, kuluttajana voit saattaa asian tarvittaessa kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. On hyvä tietää, että ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli erimielisyys koskisi nimenomaan Nordic Green Energyn palveluita, suosittelemme aina olemaan ensin yhteydessä asiakaspalveluumme asian ratkaisemiseksi.