Yritysasiakkaiden sopimusehdot

Tältä sivulta löydät ajantasaiset Nordic Green Energyn yksilölliset sopimusehdot yritysasiakkaille, joita sovelletaan pienyritysten sopimuksiin, ellei toisin ole sovittu. Salkunhallinta-, marginaali- ja tasatehosopimuksien ehdot ovat aina yrityskohtaisia ja ne sovitaan erikseen.

1. Sopimuksen syntyminen

Tämä sähkönmyyntisopimus on laadittu asiakkaan ja sähkönmyyjä Nordic Green Energy:n (jäljempänä NGE) välillä. Asiakkaan ja NGE:n välinen sopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Sopimus syntyy kun asiakas on hyväksynyt NGE:n tekemän tarjouksen. Tarjous voidaan hyväksyä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.

2. Sähkönmyynnin aloittaminen ja käyttöpaikkojen muutokset

Sähkönmyynnin aloittaminen sopimuksen mukaisena päivänä edellyttää, että NGE saa asiakkaalta tarvittavat käyttöpaikkatiedot viimeistään 21 päivää ennen sovittua myynnin aloituspäivää, eikä sovitulla käyttöpaikalla ole sähkönmyynnin aloituspäivänä voimassa olevaa määräaikaista sopimusta toisen sähkönmyyjän kanssa. Asiakas valtuuttaa tällä sopimuksella NGE:n selvittämään asiakkaan puolesta mahdollisia käyttöpaikkatietojen puutteita sekä hoitamaan sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt ilman erikseen tehtävää valtakirjaa. Tämä valtuutus on voimassa koko sopimuksen voimassaolon ajan.

NGE sitoutuu tämän sopimuksen voimassaolon ajan myymään asiakkaan kulloinkin tarvitseman määrän sähköä kuhunkin sopimuksen tekohetkellä sovittuun käyttöpaikkaan. Asiakas voi halutessaan lisätä sopimuksen piiriin uusia käyttöpaikkoja ilmoitamalla niiden tiedot NGE:lle viimeistään 21 päivää ennen toivottua sähkönmyynnin aloituspäivää. NGE pidättää oikeuden tarkistaa lisätyn käyttöpaikan hinnoittelun lisäyshetken hintatilanteen mukaan. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan myös poistuvat käyttöpaikat. Myyjä ei vastaa virheistä tai viivästyksistä sähkönmyynnissä, mikäli asiakas ei ole toiminut tämän sopimuskohdan mukaisesti.

3. Sähkönkulutuksen mittaus ja laskutus

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Sähkön mittaustapa määräytyy asiakkaan verkkoyhtiön käytännön mukaisesti, ellei muusta ole sovittu. NGE käyttää laskutuksessaan verkkoyhtiöltä saamiaan kulutuslukemia (tuntimittaus- tai mittarilukemalaskutus) tai verkkoyhtiön ilmoittamaa vuosikulutusarviota jaettuna laskutuskuukausille (arviolaskutus) tai näiden puuttuessa NGE:n omaa arviota. Sähkön siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut laskuttaa paikallinen verkkoyhtiö. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.

Lasku toimitetaan asiakkaan valitseman laskutustavan mukaisesti. Mikäli kertynyt lasku on alle 20 euroa (sis. ALV 10%), tullaan summa siirtämään seuraavan kuukauden laskutukseen, paitsi sähköpostilaskutuksessa laskutusrajana on 5 euroa (sis. ALV 10%). Laskun maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. NGE:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa lisättynä kuudella (6) prosenttiyksiköllä myöhästyneestä maksusuorituksesta laskun eräpäivästä lukien sekä muut mahdolliset viivästyksen aiheuttamat kulut, kuten muistutus- ja perintäkulut.

NGE laskuttaa muut palvelut kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan, joka on nähtävillä NGE:n internet-sivuilla osoitteessa www.nordicgreen.fi

4. Luottotietojen tarkistaminen sekä vakuus tai ennakkomaksu

NGE:llä on sopimusta tehtäessä sekä sopimuksen voimassa ollessa oikeus tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus, sekä oikeus vaatia asiakkaalta vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saataviensa turvaamiseksi, mikäli asiakkaan luottokelpoisuudessa ilmenee NGE:n arvion mukaan maksuvalmiusriski tai asiakas on laiminlyönnyt tähän sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan. NGE määrittää vakuuden tai ennakkomaksun suuruuden siten, että se kattaa asiakkaan tähän myyntisopimukseen liittyvän luottotappioriskin. Jos vakuutta tai ennakkomaksua ei makseta NGE:n asettamaan määräpäivään mennessä, on NGE:llä oikeus sekä katkaista sähköntoimitus asiakkaan käyttöpaikkoihin että purkaa tämä myyntisopimus. NGE:n purettua sopimuksen tästä syystä, on asiakas velvollinen maksamaan sähkönkäytöstään purkamiseen asti sopimuksen mukaisesti, sekä NGE:llä on oikeus vaatia asiakkaalta sopimuksen kohdan 6 mukaista korvausta sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä.

Asiakkaan on ilmoitettava viimeistään 3 vuorokauden kuluessa NGE:lle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä asiakkaan on ilmoitettava NGE:lle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä; mikäli asiakas ei noudata sopimuksen tätä kohtaa, on NGE:llä oikeus katkaista sähköntoimitus asiakkaan käyttöpaikkoihin välittömästi tästä tiedon saatuaan.

5. Sopimuksen muuttaminen

Toistaiseksi voimassa olevan myyntisopimuksen ehtojen muuttaminen NGE:n toimesta on mahdollista, jos sähkön hankintakustannukset, tasehallintakustannukset, asiakkaan sähkönkäytön profiilikustannukset tai sähkön alkuperään liittyvät kustannukset muuttuvat. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun NGE on ilmoittanut niistä ja niiden perusteista asiakkaalle.

NGE:llä ei ole oikeutta muuttaa määräajaksi tehdyn sopimuksen ehtoja sovitun sähkönmyyntikauden ajan. Ainoat sallittavat muutokset ovat valtiovallan tai viranomaisten sähkön vähittäismyyntiin määräämät veroluonteiset maksut, tai lainsäädännön muutoksista sähkön vähittäismyyntiin aiheutuvat lisäkustannukset sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin kulutus- ja taseenhoitomaksujen muutokset, joita ei sopimuksentekovaiheessa ole voitu ottaa huomioon. Kyseiset muutokset otetaan hinnoittelussa huomioon heti voimaantulosta lukien. Muuten hinnoittelu perustuu asiakkaan sopimuksenteon yhteydessä antamiin sähkönkäytön määrä- ja profiilitietoihin. Mikäli tiedot puuttuvat tai asiakkaan tosiasiallinen sähkönkäytön määrä ja/tai profiili poikkeaa ilmoitetusta, pidättää NGE oikeuden tarkistaa hinnoittelua.

6. Sopimuksen kesto ja päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on puolin ja toisin irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaisen sopimuksen sähkönmyyntikausi on voimassa sopimuksen mukaisen määräajan. Ellei sopimusta irtisanota määräajan päättymiseen mennessä, jatkuu sopimus toistaiseksi voimassa olevana kulloinkin voimassa olevin yrityssopimusehdoin. Sopimuksen ehdot näkyvät NGE:n internet-sivuilla www.nordicgreen.fi. Mikäli asiakas haluaa päättää määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden, on NGE:llä oikeus vaatia asiakkaalta korvausta, joka vastaa sille ennenaikaisesta sopimuksen päättämisestä koituneita kustannuksia, ollen kuitenkin aina vähintään 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta.

NGE:llä on oikeus päättää myyntisopimus välittömästi, jos asiakas on olennaisesti rikkonut myyntisopimukseen perustuvia velvoitteitaan, eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu toimittajan kirjallisesti ilmoittamassa määräajassa. Mikäli sopimus päätetään tämän kohdan mukaisesti, on asiakas velvollinen maksamaan sähkönkäytöstään purkamiseen asti sopimuksen mukaisesti, sekä NGE:llä on oikeus vaatia asiakkaalta korvausta, joka vastaa sille ennenaikaisesta sopimuksen päättämisestä koituneita kustannuksia ollen kuitenkin aina vähintään 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta.

7. Ylivoimainen este ja vastuut

NGE ei ole vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta, eikä korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaiseksi esteeksi luokiteltavan tapahtuman tai olosuhteen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi määritellään tapahtuma tai olosuhde, jonka syntyyn NGE ei vaikuttanut, jonka syntyä NGE ei ole voinut ennakoida ja jonka vaikutuksia NGE ei ole voinut estää.

Ellei tässä sopimuksessa ole erikseen toisin määritelty, ovat osapuolet velvollisia korvaamaan toiselle osapuolelle vain sellaiset tähän sopimukseen perustuvat välittömät vahingot, jotka johtuvat vahingon aiheuttaneen sopimuspuolen tahallisuudesta tai tuottamuksellisuudesta. Tällainen vahingonkorvaus on korkeintaan asiakkaan vuosilaskutuksen suuruinen (ALV 0%); vuosilaskutuksen ylittäessä 5.000 euroa on vahingonkorvaus kuitenkin korkeintaan 5.000 euroa. Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle sopimuspuolelle mahdollisesti aiheutuneita välillisiä vahinkoja, ellei niistä ole erikseen sovittu.

8. Muut ehdot

NGE lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset ensisijaisesti asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja toissijaisesti laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

NGE:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle varmistaen sähkönmyynnin katkeamaton jatkuminen. Asiakas voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle NGE:n kirjallisella suostumuksella.

Sopimuksen tekohetkellä sähkön myynnin keskeytyminen johonkin asiakkaan käyttöpaikoista ei aiheuta yleistä turvallisuusriskiä (esim. räjähdysvaara, kaasuvuoto, vahinko ihmisille tai eläinkunnalle, tms.) sähkömarkkinalain määritelmien mukaisesti. Mikäli tältä osin tapahtuu muutoksia, on asiakkaan ilmoitettava siitä toimittajalle viivytyksettä kirjallisesti.

Osapuolet sitoutuvat pitämään tässä sopimuksessa sopimansa seikat liikesalaisuuksinaan sikäli kuin lainsäädäntö ei velvoita antamaan siitä tietoja. Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus käyttää tätä sopimussuhdetta referenssinään.

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia tuotekohtaisia ehtoja sekä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME). Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin näitä ehtoja sitten tuotekohtaisia ehtoja ja NGE:n hinnastoja ja sen jälkeen jälkeen SME:a.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse keskenään sopuun, käsitellään erimielisyydet myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.