Työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä
Switch Nordic Green AB Filial Finland (tekstissä myöhemmin Nordic Green Energy)

Myllykatu 15
65100 VAASA
Puhelin: 06 357 7750, sähköposti: rekry@nordicgreen.fi

Rekisterin nimi
Nordic Green Energy työnhakijarekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterin pitäminen perustuu voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön. Tietojen tallentaminen järjestelmäämme ja niiden käsittely perustuu ilmoitukseesi/yhteydenottoosi tai muuhun tapaan, millä välität henkilötietojasi Nordic Green Energylle hakiessasi työpaikkaa joko avoimella hakemuksella tai hakemuksella määriteltyyn tehtävään liittyen. Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun niitä ilmoitat meille työnhaun yhteydessä tai suostumuksellasi muutoin annat hakea muusta tietolähteestä.

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään hyväksi, kun työnhakijaan otetaan yhteyttä ja työnhakijan soveltuvuutta arvioidaan avoimeen työtehtävään liittyen rekrytointiprosessin aikana. Emme käytä automatisoitua profilointi- tai päätöksentekojärjestelmää.

Rekisterin sisältö
Työnhakijan tiedot rekisterissä perustuvat työnhakijan ilmoittamiin tietoihin, joita ovat etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kaikki muu työnhakijan Nordic Green Energylle välittämät vapaaehtoiset tiedot, jotka käyvät ilmi hakemuksesta ja/tai ansioluettelosta.

Rekrytointiprosessin aikana on mahdollista, että työnhakijasta tallennetaan muitakin työnhakijan Nordic Green Energylle välittämiä tietoja, jotka käyvät ilmi soveltuvuusarvioinneista, testeistä tai haastatteluista.

Rekisterin tietojensäilytys
Mikäli työnhakijasta tulee työntekijämme, säilytämme hänen työnhakijana antamiaan ja työnhakuun liittyviä tietoja osana hänen henkilöstöprofiiliaan työntekijöidemme tietoja koskevan rekisteriselosteen mukaisesti. Rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Nordic Green Energyn oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi ja mahdollisiin vaatimuksiin vastaamiseksi, kuitenkin enintään 24 kuukautta rekrytointipäätöksen tekemisestä. Työnhakijan suostumuksella voidaan tietoja säilyttää kauemminkin.

Rekisterin tietojenkäsittely
Kun välität rekrytointiprosessin aikana itsestäsi tietoja Nordic Green Energylle, käsittelee niitä rekrytoinnista vastaavat henkilöt. Mikäli välität avoimen hakemuksen, välitetään se yrityksen sisäisesti sille vastuutaholle, joka parhaiten osaa vastata hakemaasi tehtävään ja/tai kysymyksiin.

Tietojen luovutus
Työnhakijarekisteristä ei luovuteta tietoja konsernin ulkopuolisille tahoille, ellei rekrytointiprosessissa käytetä hyväksi kolmatta osapuolta tai viranomaistaho vaadi tietoja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Mikäli rekrytoinnissa käytetään hyväksi kolmatta osapuolta (konsultti, rekrytointiyritys, työvoimatoimisto), käsittelevät Nordic Green Energy ja kolmas osapuoli antamiasi henkilötietoja tietojenkäsittelysopimuksen ja toimeksiannon puitteissa rekrytointiprosessin hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme tallenna tai siirrä rekrytointiprosessin aikana antamiasi tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen luovutus rekrytointiprosessista työnhakijalle
Lopulliset rekrytointipäätökset tekee yrityksen toimiva johto ja rekrytoinnista vastaavat henkilöt. Voit kysyä hakemustasi koskevista päätöksistä ottamalla yhteyttä rekrytoinnista vastaavaan henkilöön.

Rekisterin suojauksen perusteet
Materiaali, joka on manuaalisessa muodossa, säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joita Nordic Green Energy käyttää. Työnhakijarekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on pääsy vain Nordic Green Energyn henkilökunnan niillä tahoilla, jotka vastaavat rekrytoinneista ja joilla on oikeus käsitellä työnhakijoiden tietoja. Nordic Green Energy edellyttää, että työntekijät noudattavat vaitiolovelvollisuutta koskien työnhakijarekisterin tietoja. Kaikilla on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, pyytää oikaisua virheelliselle tiedolle ja muun muassa pyytää poistamaan tiedot. Mahdolliset tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Nordic Green Energy, Myllykatu 15 Vaasa, tai sähköpostitse rekry@nordicgreen.fi asian koskiessa työnhakijarekisteriin tallennettuja tietoja.

Muutokset
Nordic Green Energy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Mahdolliset muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Työnhakijarekisteri on päivitetty 10.2.2023