Energian sanakirja

Mitä on Ekoenergia, mitä tarkoittaa hydrobalanssi tai mikä on siirtoyhtiö? Sähköala on täynnä erilaisia termejä ja käsitteitä, jotka saattavat kuulostaa vaikeilta. Tutustu sähköalan yleisimpiin sanoihin ja selityksiin tällä sivulla. Kaikki sanat ovat aakkosjärjestyksessä!

Energiansäästö kannattaa, koska näin voit säästää selvää rahaa

A-H

AAlkuperämerkintäjärjestelmän on tarkoitus lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä tehokkaasti. Alkuperätakuu (Guarantee of Origin, GoO) osoittaa, että tietty määrä sähköenergiaa tietyssä voimalassa on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Eurooppalainen alkuperämerkintäjärjestelmä perustuu EU:n laatimaan direktiiviin 2001/77/EC. Direktiiviä kutstutaan Uusiutuvat Energialähteet-sähkö direktiiviksi ja se edellyyttää EU-jäsenmaita ylläpitämään järjestelmää sähkön alkuperän todistamisesta.

EEKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristömerkki vihreälle sähkölle. Tunnustus velvoittaa täyttämään Suomen luonnonsuojeluliiton asettamat kestävyyskriteerit. Suomen luonnonsuojeluliitto valvoo, että merkin piiriin kuuluvien yritysten energiantuotanto täyttää kriteerit ja, että yritysten myynti vastaa tuotantomääriä. Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto seuraa yritysten viestintää ja markkinointia merkinnän suhteen. Merkintä on ainoa riippumattoman ympäristöystävällisen energian sertifiointijärjestelmä Suomessa. Voit tutustua SLL:n Ekoenergiaan osoitteessa www.ekoenergy.org/fi.

EEpad (Electricity Price Area Differential) tunnettiin aiemmin nimellä Cfd (Contract for difference). Se on johdannainen, missä referenssihintana on systeemihinnan ja Spot-aluehinnan erotus. Epadilla suojaudutaan sähkön aluehintaeroa vastaan.

FFingrid Oyj on Suomen sähköverkon kantaverkon ylläpitäjä ja kehittäjä. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Fingrid vastaa sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla ja toimii Suomessa sähkömarkkinalain velvoittamana toimijana. Voit lukea lisää Fingrid Oyj:stä osoitteessa www.fingrid.fi

HHydrobalanssilla tarkoitetaan pääsääntöisesti Ruotsin sekä Norjan vesivarantojen täyttöastetta. Pohjoismaissa vesivoiman osuus energiantuotannossa on suuri ja muutokset vesivoimatilanteessa vaikuttavat sähkön hintaan markkinoilla.

JJäännösjakauma kertoo Suomessa käytetyn, varmentamattoman sähkön tuotantojakauman. Laskennan suorittaa Energiavirasto, joka ilmoittaa kansallisen jäännösjakauman vuosittain 30.6. mennessä. Vuoden 2016 Suomen jäännösjakauma sisälsi 9,13 prosenttia uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, 43,51 prosenttia ydinvoimalla tuotettua sähköä ja 47,36 prosenttia fossiilisilla energialähteillä tuotettua sähköä. Jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 287,81 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 1,23 mg/kWh.

K-S

KKausisähkö tai vuodenaikasähkö ei vastaa täysin päivä- ja yösähköä. Kausisähkökohteissa on yleensä mittari, joka sisältää kaksi lukemaa, mutta sähkönkulutusta seurataan ja mitataan erikseen eri vuodenaikoina. Mittaustapa perustuu talvipäivä- ja muu aika- jaotteluun. Talvipäiviin lasketaan marraskuun ja maaliskuun väliset arkipäivät klo 7-22. Mikäli kohteessa on kausisähkömittaus ja haluat lisätietoja mittaustavasta, voit ottaa yhteyttä verkkoyhtiöösi.

Kkilowattitunti eli kWh ja megawattitunti eli MWh ovat energian yksikköjä. Yksi kilowattitunti vastaa tuhatta wattituntia. Jos käytät 10 watin lamppua 100 tuntia, niin tällöin olet kuluttanut energiaa yhteenä yhden kilowattitunnin (kWh) verran. Yksi megawattitunti vastaa taas tuhatta kilowattituntia. Jos olet käyttänyt viiden kilowatin saunaa 200 tuntia, vastaa se yhtä megawattituntia. Sähkölaskussasi sähköenergian yksikkö on lähes aina, poikkeuksetta kilowattitunti (kWh).

SSiirtoyhtiö eli verkkoyhtiö vastaa sähkön fyysisestä siirtämisestä käyttöpaikkaasi. Siirtoyhtiöt vastaavat jakeluverkkoalueensa sähköverkon toimivuudesta ja sähkönsiirrosta sähkönkäyttäjien käyttöpaikkaan. Siirtoyhtiöt vastaavat sähkön kytkentätyöstä, mittaroinnista ja mittarinluennasta. Siirtoyhtiötä ei voi kilpailuttaa toisin kuin sähkönmyyjää.

SSpot-hinta on Nord Pool-sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta, joka muodostuu kysynnän ja tarjonnan leikkauspisteessä. Pohjoismaissa jokaiselle hinta-alueelle muodostuu oma Spot-hinta. Esimerkiksi Suomen alueelle on yksi Spot-hinta. Yksinkertaisimmillaan Spot-hinta on se hinta, mitä sähkö kullekkin päivän tunnille, kullekkin alueelle maksaa.

SSysteemihinta muodostuu koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjouskäyrien leikkauspisteessä. Se ei huomioi eri alueiden siirtorajoituksia, kuten Spot-hinta.

SSähkönmyyjä voi olla paikallinen siirtoyhtiö tai esimerkiksi sähkön vähittäismyyjä, joka ei omista omaa siirtoverkkoa. Vuoden 1998 jälkeen suomalaiset kotitaloudet ovat voineet kilpailuttaa kodin sähkönhankinnan. Sähkönmyyjä voi tuottaa itse toimittamansa sähköenergian täysin tai osittain, tai sähkönmyyjät hankkivat myytävän sähkön tukkumarkkinoilta tai tuotantolaitoksilta.

SSähköpörssillä tarkoitetaan usein Nord Pool Elspot markkinoita, joka on markkinapaikka seuraavan vuorokauden fyysisille sähkökaupoille. Sähköpörssillä voidaan viitata myös Nasdaq OMX Commodities markkinapaikkaan, jossa voidaan käydä kauppaa hyödykejohdannaisilla, kuten termiineillä, futuureilla tai optioilla.

SSähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksuista. Sähköveron keskeisimmät maksajat ovat sähköntuottajat ja verkonhaltijat. Sähkövero on porrastettu kahteen eri veroluokkaan. Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan teollisuudessa, konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä. Muu sähkö kuuluu korkeampaan I -veroluokkaan. Loppukäyttäjille sähkövero näkyy verkkoyhtiön siirtolaskulla. Lisätietoa sähköverosta löydät Verottajan kotisivulta.

SSähköveroluokka perustuu sähköveroon. Sähköveroluokat voi tarkistaa helposti Verottajan kotisivulta löytyvästä verotaulukosta. Alempi II-veroluokan sähkövero on 0,703 snt/kWh (alv 0%) ja ylempi I-veroluokan sähkövero on 2,253 snt/kWh (alv 0%).

T-Ö

TTuntimittaus tarkoittaa sitä, että käyttöpaikan sähkönkulutusta seurataan tunneittain. Tällöin verkkoyhtiö ja sähkönmyyjä vastaanottavat kulutustiedot tuntitasolla. Tuntimittauksesta vastaa verkkoyhtiö ja verkkoyhtiö lähettää tuntitiedot sähkönmyyjälle sähköalan sanomaliikenteessä. Tuntimittauksen ansiosta voidaan kodin sähköenergian käyttöä seurata tehokkaammin, jolloin omaa kulutusta on myös helpompi kontrolloida.

UUusiutuva energia on aurinko-, tuuli-, vesi- tai biovoimalla tuotettua sähköenergiaa. Lisäksi maalämpö ja aalloista tuotettu energia on uusiutuvaa energiaa. Kuluttajat ympäri Suomea voivat hankkia kotiinsa uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköenergiaa ja ostopäätöksellä valita, mitä tuotantomuotoa tukevat. Uusiutuvalla energialla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentää ympäristöpäästöjä. Lisäksi uusiutuva energia on usein myös turvallinen vaihtoehto.

YYleissähköä kutsutaan usein myös yksiaikamittaukseksi. Tällöin käyttöpaikassasi on mittari, joka sisältää vain yhden lukeman. Yleissähkökohteet ovat Suomessa melko yleisiä ja useissa, etenkin kerrostaloasunnoissa löytyy yleissähkömittari. Yleissähkökohteissa laskutus tapahtuu yhden lukeman perusteella, joka tarkoittaa sitä, että myös laskutushinta on sama kaikelle ajalle.

YYö- ja päiväsähkö tarkoittaa sitä, että käyttöpaikkan sähkönkulutusta seurataan erikseen päivällä ja yöllä. Tällaista mittaustapaa kutsutaan usein myös kaksiaikamittaukseksi. Päiväaika on yleensä sähkönkulutusta kello 07-22 välisenä aikana ja yöaika sähkönkulutusta kello 22-07 välisenä aikana. Mittarinluennasta ja käyttöpaikkan mittauksesta vastaa paikallinen verkkoyhtiö ja Suomessa päiväsähkön ja yösähkön kellonajalle voi olla verkkoyhtiökohtaisia eroja.